กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผนึกกำลัง 6 สมาชิกลุ่มแม่น้ำโขง จัดยิ่งใหญ่ Mekong Tourism Forum 2018

0
28

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ จังหวัดนครพนม และ สำนักงานประสานความร่วมมือการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำโขง หรือ MTCO พร้อมเป็นเจ้าภาพการจัดงาน “Mekong Tourism Forum 2018” หรือ MTF 2018 เพื่อเป็นเวทีให้ประเทศสมาชิกได้พบปะหารือเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกัน ภายใต้หัวข้อ “Transforming Travel Transforming Lives” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-29 มิถุนายน 2561 ณ จังหวัดนครพนม

อาจารย์เอ ‘วีระศักดิ์ โควสุรัตน์’ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานแถลงข่าวการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Mekong Tourism Forum 2018 (MTF 2018) กล่าวว่า

“การประชุมท่องเที่ยวอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (MTF 2018) เป็นเวทีการประชุมประจำปี สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ประกอบด้วยประเทศสมาชิก 6 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา, จีน (เฉพาะจังหวัดยูนนานและเขตปกครองตนเองกวางสี), สปป.ลาว, เมียนมาร์, เวียดนาม และไทย ได้พบปะหารือเกี่ยวกับการพัฒนาการตลาดและการส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมทั้งนำเสนอโอกาสในเชิงบวกเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐและเอกชนในการผลักดันให้การท่องเที่ยวของประเทศสมาชิก GMS เป็นจุดหมายปลายทางเดียวกัน”

การประชุมดังกล่าวจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้สัมผัสกับประสบการณ์การท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นใหม่รวมทั้งการท่องเที่ยวที่เป็นกระแส (Trend)ในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) โดยการจัดงานครั้งนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 500 คน จากบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง นักธุรกิจนักลงทุนด้านการท่องเที่ยวต่างชาติและภายในประเทศ

การประชุม Mekong Tourism Forum 2018 ในครั้งนี้จะแบ่งเป็น 2 กิจกรรมสำคัญ ได้แก่
1. การประชุมคณะทำงานด้านการท่องเที่ยวครั้งที่ 41 (TWG-41) ในวันที่ 25 มิถุนายน 2561 ซึ่งจะเป็นการประชุมในระดับนโยบายด้านการท่องเที่ยวอนุภูมิภาคแม่น้ำโขงของประเทศสมาชิก GMS ร่วมกับผู้แทนสำนักงานประสานความร่วมมือการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำโขง (Mekong Tourism Coordinating Office: MTCO) และผู้แทนธนาคารพัฒนาเอเชีย หรือ ASEAN Development Bank เพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์การท่องเที่ยวของประเทศสมาชิกในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา และความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ปี 2558-2568 แผนยุทธศาสตร์การตลาดท่องเที่ยวอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ปี 2558-2563 และแผนงานการท่องเที่ยวอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ปี 2561 รวมทั้งประเด็นสำคัญที่จะส่งเสริมในระยะต่อไป
2. การประชุมท่องเที่ยวอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (MTF 2018) ระหว่างวันที่ 26-29 มิถุนายน 2561 โดยจะมี 2 กิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่
1) Mekong Innovative Startups in Tourism (MIST) ซึ่งจะเป็นการนำเสนอนวัตกรรมและแนวคิดใหม่ๆ ด้านการท่องเที่ยวของสมาชิก MIST ทั้งรายเก่าและใหม่ ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
2) Mekong Mini Movie Festival ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยจะมีการสัมมนาเรื่อง “Film & Destination Marketing Conference” และการประกวดภาพยนตร์สั้น Mekong Minis 60 วินาที โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภาพยนตร์เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนนับล้านเข้าเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ในอนุภูมิภาค

สำหรับประเทศไทยจะใช้เวทีนี้แสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการเป็นผู้นำด้าน ©การท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนา (Buddhist Tourism) ของอาเซียนและเอเชียใต้ โดยจะนำเสนอข้อมูลโครงการจัดทำ ASEAN South Asia Buddhist Tourism Story Book และจะขอความร่วมมือประเทศสมาชิกในการสนับสนุนโครงการดังกล่าวรวมทั้งจะมีเวทีสัมมนาโดยผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวเชิงศาสนาพุทธ ในประเด็น “Buddhist Tourism in the Mekong Region

ขณะเดียวกัน “พงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์” ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลือกจังหวัดนครพนมเป็นที่จัดงาน MTF2018 เพราะเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำโขง แม้ว่าปัจจุบันยังถือเป็นเมืองรองด้านการท่องเที่ยว แต่เนื่องด้วยที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ฐานขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน และนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงเชื่อมั่นในความพร้อมของจังหวัดนครพนม

การประชุมท่องเที่ยวอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง MTF 2018 มีกิจกรรมหลากหลาย ผู้เข้าร่วมงานเป็นผู้บริหารระดับสูงของภาครัฐและภาคเอกชน จึงเชื่อมั่นว่าจะก่อประโยชน์แก่การท่องเที่ยวของไทยและภูมิภาคลุ่มน้ำโขงดังนี้
(1) สร้างความเชื่อมโยง (connectivity) ของนโยบายภาครัฐเพื่อนำไปสู่ความเป็น Single Destination
(2) ผลักดัน Buddhist Tourism ให้มีผลเป็นรูปธรรม
(3) กระตุ้นนวัตกรรม (Innovation)ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ผ่านผู้ประกอบการ Start-up และ SME
(4) ใช้ภาพยนตร์กระตุ้นความสนใจในสถานที่ท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง ผ่านการประกวดและมอบรางวัลในงาน Mekong Mini Movies Festival
(5) สร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยนำผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวระดับโลกลงพื้นที่เพื่อประชุมร่วมกับผู้นำชุมชนใน 8 หมู่บ้าน

KORN  บล็อกเกอร์ผู้รักการท่องเที่ยวทุกลมหายใจ  จะพาไปพัก ไปกิน ไปดู และแบ่งปันกัน