ทีเส็บ เผยผลการศึกษาการจัดตั้ง “ศูนย์ประสานการอำนวยความสะดวกธุรกิจไมซ์”

0
279

ทีเส็บเดินหน้ายกระดับงาน One Stop Service เป็นระบบถาวร เพิ่มความสามารถทางการแข่งขันให้ไมซ์ไทย เผยผลการศึกษาการแนวทางการจัดตั้ง “ศูนย์ประสานการอำนวยความสะดวกธุรกิจไมซ์”(One – Stop Service Center for MICE) ก่อนเตรียมเสนอขออนุมัติจากรัฐบาล

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2562 ที่ผ่านมา ทีเส็บจัดทำร่างแผนปฏิบัติการด้านการจัดประชุมและนิทรรศการ ระยะ 3 ปี (.. 2563 – 2565) ซึ่งเป็นแผนขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ โดยหนึ่งในประเด็นข้อสรุปสำคัญของทุกภาคส่วนในธุรกิจไมซ์ที่เห็นควรดำเนินงานร่วมกัน คือ การปรับปรุงกฎระเบียบ และสิทธิประโยชน์ของภาครัฐให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ 

ในปีงบประมาณ 2563 นี้ ทีเส็บศึกษาโครงการจัดตั้ง “ศูนย์ประสานการอำนวยความสะดวกธุรกิจไมซ์ (One Stop Service Center for MICE) เพื่อผลักดันและประเมินความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์ฯ อย่างเป็น      รูปธรรม มีแนวทางดำเนินงานสำคัญ ประกอบด้วย การเชื่อมโยงการให้บริการจัดงานไมซ์ของหน่วยงานภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล เตรียมร่วมลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับระเบียบไมซ์โลจิสติกส์ เช่น กรมศุลกากร, กรมการจัดหางานสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เป็นต้น โดยส่งเสริมให้มีผู้แทนในการอำนวยความสะดวกอุตสาหกรรมไมซ์ประจำหน่วยงานภาครัฐ การยกระดับไมซ์โลจิสติกส์ด้านการเคลื่อน ย้ายสินค้าเพื่อการจัดงานไมซ์ใน 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยจัดทำและเผยแพร่ Prototype Manual ด้านไมซ์โลจิสติกส์การยกระดับมาตรการส่งเสริมการจัดงานไมซ์ และมาตรการลดหย่อนภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดงานไมซ์ รวมทั้งบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐร่วมปรับปรุงระเบียบและกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกการจัดงานไมซ์เป็นการเฉพาะ

 

ด้าน นายธานินทร์ ผะเอม รองประธานคณะอนุกรรมการประสานงานภาครัฐฯ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กล่าวเพิ่มเติมว่า ทีเส็บได้ร่วมกันดำเนินงานเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดงานไมซ์ที่สำคัญของประเทศไทย เช่น งาน The GRAND METALEX, THAIFEX WORLD OF FOOD ASIA, MEDICAL DEVICES ASEAN รวมทั้งได้จัดทำคู่มือการจัดงานไมซ์ และได้จัดทำเอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าสินค้าเพื่อการจัดงานไมซ์ ส่งผลให้ภาคเอกชนในอุตสาหกรรมไมซ์ได้รับความสะดวกในการจัดงานไมซ์มากยิ่งขึ้น การผลักดันในการจัดตั้ง One Stop Service Center for MICE จะเป็นการนำประสบการณ์และผลการดำเนินงานทั้งหมดของคณะอนุกรรมการประสานงานภาครัฐฯ สู่การปฏิบัติจริงอย่างถาวรและยั่งยืน ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ไทยในเวทีภูมิภาคและโลกต่อไป

นางอาภาพรรณี แสงมุกดา นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ กรมศุลกากร กล่าวว่า กรมศุลกากรได้ออกประกาศ เรื่องพิธีการศุลกากรสำหรับการนำเข้าชั่วคราวเพื่อการจัดแสดงสินค้าระหว่างประเทศ หรือการแข่งขันในระดับนานาชาติ (International Events) ในอุตสาหกรรมไมซ์ ตามประกาศที่ 220/2561 เพื่อตอบรับงานระดับใหญ่ อาทิ การนำเข้ารถยนต์แข่ง รถจักรยานยนต์แข่งเป็นการชั่วคราว จะได้รับยกเว้นอากร

นายภูวกร โตสิงห์ขร นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ กรมการจัดหางาน กล่าวว่า กรมการจัดหางานตระหนักถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมไมซ์ในการนำรายได้เข้าประเทศในการจัดงานไมซ์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักธุรกิจไมซ์ที่เข้ามาจัดงานในประเทศไทย กรมการจัดหางานได้ออกประกาศให้งานจัดประชุม อบรมและสัมมนา ซึ่งมีระยะเวลาทำงานให้เสร็จสิ้นภายในสิบห้าวัน ถือเป็นงานอันจำเป็นหรือเร่งด่วน หรือเป็นงานเฉพาะกิจตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดงานไมซ์

จากการศึกษาการจัดตั้ง “One Stop Service Center for MICE” โดยแนวทางความร่วมมือกับภาคีหน่วยงานรัฐทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจไมซ์ เชื่อมั่นว่าจะเป็นทางออกร่วมกันของการลดข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สามารถอำนวยความสะดวกการจัดงานไมซ์ได้อย่างครบวงจร และเพิ่มขีดความ สามารถในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมไมซ์ไทยในระดับนานาชาติได้อย่างยั่งยืน” นายจิรุตถ์ กล่าวสรุป

KORN  บล็อกเกอร์ผู้รักการท่องเที่ยวทุกลมหายใจ  จะพาไปพัก ไปกิน ไปดู และแบ่งปันกัน