“สนธยา” อัดฉีดพันล้านเสริมศักยภาพนีโอเกาะล้าน-โอลด์ทาวน์นาเกลือ

0
16

“สนธยา” เดินหน้าสานต่อภารกิจยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเมืองพัทยาเพื่ออนาคต ดัน 2 โครงการยักษ์ “นีโอเกาะล้าน” และ “โอลด์ทาวน์นาเกลือ” อัดฉีดงบเฉียด 1,000 ล้านเดินหน้า 32 โครงการเสริมศักยภาพและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว เพิ่มขีดความสามารถหวังฟื้นฟูเศรษฐกิจพัทยาและชุมชน

นายสนธยา  คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา  เปิดเผยว่า เมืองพัทยาจะผลักดันแผนงานโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว การดำเนินธุรกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิต ครอบคลุมทั้งมิติการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มิติของการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนมิติด้านการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เกิดผลเป็นรูปธรรมผ่านโครงการนีโอเกาะล้าน และโอลด์ทาวน์นาเกลือ รวมกัน 32 โครงการ ด้วยกรอบวงเงินงบประมาณกว่า 775 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี ในห้วงปีงบประมาณ 2564 ต่อเนื่องไปถึงปีงบประมาณ 2565-2566

ในจำนวน 32 โครงการ จำแนกเป็นแผนงานโครงการพัฒนาเกาะล้าน 21 โครงการ เพื่อช่วยยกระดับความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวของเกาะล้านให้ดีขึ้น และแผนงานโครงการโอลด์ทาวน์นาเกลือ 11 โครงการ เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชน สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนเก่าแก่ย่านนาเกลือ

“เป้าหมายคือ การยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเมืองพัทยาเพื่ออนาคต ในขณะที่การท่องเที่ยวจากต่างประเทศยังทำได้อย่างจำกัด สอดคล้องกับคำแนะนำของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ และธนาคารโลกว่า ในช่วงโควิดควรให้ความสำคัญกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันในอนาคต แม้สถานการณ์การท่องเที่ยวของเมืองพัทยาจะเริ่มฟื้นตัวจากการส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มมากขึ้น”

“เกาะล้าน” ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของเมืองพัทยา และ ได้รับการบรรจุเป็น 1 ใน 3 เกาะ ในแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลของ EEC จำเป็นต้องมีการวางแนวทางพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทความเจริญเติบโตที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างเหมาะสม เพื่อให้เมีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว และรองรับการขยายตัวของ EEC

แผนงานโครงการพัฒนา “นีโอเกาะล้าน”– เกาะล้านโฉมใหม่  ทั้ง 21 โครงการ จะเป็นการยกระดับการพัฒนาและแก้ปัญหาเกาะล้าน ทั้งด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวและชุมชน โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเกาะล้าน และโครงการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ได้แก่ การปรับปรุงพัฒนาท่าเทียบเรือท่าหน้าบ้าน-ท่าเทียบเรือหาดตาแหวน-สะพานทางเดินหาดเทียน ไปจนกระทั่งถึงการก่อสร้างจุดชมวิวหาดตาแหวน, การปรับปรุงภูมิทัศน์หาดตาแหวน และจุดชมวิวลานกีฬาร่มร่อนหาดตาแหวน, การก่อสร้างอาคารจอดรถจอดเรือ และศูนย์ซ่อมรถซ่อมเรือ พร้อมทางขึ้นลงเรือหาดเทียน, การปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเรียบชายหาดตาแหวน-หาดทองหลาง, การติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อเฝ้าระวังรักษาความปลอดภัยรอบเกาะล้าน รวมทั้งการจัดสร้างศูนย์กำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล, การปรับปรุงพัฒนาระบบประปา การปรับปรุงพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน

ส่วนโครงการโอลด์ทาวน์นาเกลือ จะเป็นการพัฒนาพื้นที่ มีการต่อยอดสร้างมูลค่าให้กับการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต นำจุดเด่นของท้องถิ่นด้วยวิถีประมงพื้นบ้านผสมผสานให้สอดรับกับกิจกรรมการท่องเที่ยว สร้างเส้นทางเชื่อมโยงภายในพื้นที่ชุมชน และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นที่นาเกลือ

แผนงานโครงการโอลด์ทาวน์นาเกลือ 11 โครงการ ประกอบไปด้วยโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถพร้อมสวนพฤกษศาสตร์ลอยฟ้าและจุดชมวิวอ่าวนาเกลือ, โครงการพัฒนาตลาดขายอาหารทะเลสด, โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ, โครงการก่อสร้างทางเดินชมธรรมชาติและจุดชมทัศนียภาพปากคลองนาเกลือและคลองนกยาง, โครงการปรับปรุงจุดชมทัศนียภาพปากคลองนาเกลือและคลองนกยาง, โครงการก่อสร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าโกงกางคลองนกยาง, โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองนกยางและคลองนาเกลือ, โครงการท่าเทียบเรือประมงชุมชนนาเกลือ, โครงการประตูน้ำคลองนาเกลือ, โครงการพัฒนาศูนย์บริการชุมชนนาเกลือ, โครงการอนุรักษ์อาคารไปรษณีย์

นายกเมืองพัทยา มั่นใจว่าแผนงานโครงการพัฒนานีโอเกาะล้าน และโอลด์ทาวน์นาเกลือ ภายใต้ยุทธศาสตร์   นีโอพัทยาที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง จะค่อย ๆ เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนขึ้นโดยลำดับ และจะสมบูรณ์แบบภายใน 3 ปีนับจากนี้ จะทำให้พัทยาเป็นมหานครแห่งความสุขของการท่องเที่ยว-การพักอาศัย และการดำเนินธุรกิจที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

KORN  บล็อกเกอร์ผู้รักการท่องเที่ยวทุกลมหายใจ  จะพาไปพัก ไปกิน ไปดู และแบ่งปันกัน